Działalność

Home»Działalność

dklDolnośląski Klaster Lotniczy powstał z myślą o potrzebach firm branży motoryzacyjnej. Celem jego działalności jest zwiększenie potencjału innowacyjnego firm branży lotniczej prowadzących działalność na Dolnym Śląsku oraz na terenie Polski Południowo – Zachodniej poprzez zapewnienie im wspólnego dostępu do najnowocześniejszych rozwiązań, bazy edukacyjnej oraz wspomaganie transferu wiedzy, doświadczenia i technologii.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

 

 • wzajemną współpracę̨ wszystkich członków Stowarzyszenia opartą o wymianę wiedzy i doświadczeń,
 • wspieranie działalności przemysłowej, aktywności ekonomicznej swoich członków z uwzględnieniem ich charakteru i specjalizacji,
 • wspieranie transferu wiedzy i wymiany doświadczeń między członkami,
 • tworzenie, aktualizowanie i udostępnianie swoim członkom informacji technicznych i handlowych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej i w granicach dozwolonych przepisami prawa oraz z uwzględnieniem ochrony informacji niejawnych członków, a także ich wymogów wewnętrznych,
 • wymianę̨ doświadczeń produkcyjnych, handlowych, organizacyjnych (know-how) na preferencyjnych warunkach (przy zachowaniu zasady swobody kontraktowej oraz z uwzględnieniem ochrony informacji niejawnych członków),
 • wspieranie współpracy między podmiotami z branży lotniczej oraz branż pokrewnych poprzez inicjowanie wzajemnych kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi  oraz instytucjami publicznymi.
 • organizowanie i prowadzenie na rzecz członków Stowarzyszenia badań marketingowych,
 • pomoc w poszukiwaniu wykwalifikowanej kadry, prowadzenie badań rynku w celu określenia dostępności wykwalifikowanych pracowników na rzecz przemysłu lotniczego,
 • organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji i sympozjów poświęconych tematyce lotniczej,
 • nawiązywanie kontaktów i współpracy z zagranicznymi stowarzyszeniami lotniczymi i uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach lotniczych,
 • udzielanie szerokiego wsparcia pracownikom naukowym oraz studentom szkół wyższych na kierunkach związanych z przemysłem lotniczym; ułatwienie studentom możliwości odbywania praktyk i prowadzenia prac naukowo-badawczych, na zasadach określonych umową stron; fundowanie stypendiów i nagród dla osób wyróżniających się bardzo dobrymi osiągnięciami w nauce i pracy badawczej,
 • inicjowanie, opiniowanie i wdrażanie projektów mających na celu rozwój Stowarzyszenia oraz jego projektów badawczo – rozwojowych,
 • prezentowanie stanowiska Stowarzyszenia w kręgach politycznych i organizacjach gospodarczych w istotnych sprawach dotyczących przemysłu lotniczego,
 • podejmowanie działań zmierzających do uczestnictwa w uzgodnieniach dotyczących przemysłu lotniczego na poziomie prac Rady Ministrów, ministerstw, komisji sejmowych
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na targach i imprezach handlowych, seminariach, konferencjach, sympozjach w kraju i zagranicą.

Leave a Comment